เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

ลำดับ ชื่อ-สกุล งานหลัก จำนวนใบงาน/ปีงบประมาณ
1 นายชัยรัตน์ แซ่สุ 1. งานพัฒนาอาจารย์
0
2 นายนันทวัฒน์ ฟองมณี 1. งานปริญญากิตติมศักดิ์
2. ทุนวิจัยในชั้นเรียน
0
3 นางสาวปริมประภา เขมะกะ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0
4 นางทัตพิชา ศิริรักษ์ 1. งานธุรการ
0
5 นางสาววิศวียา เนาวนัติ 1. งานประชุมสภาวิชาการ
0
6 นางพณิชา โสพรรณรัตน์ 1. พัฒนานักศึกษา
0
7 นางนฤมล อินปิน 1. งานหลักสูตร ป.ตรี
0
8 นายสุรศักดิ์ เชาวลิต 0