ลำดับ ชื่อวารสาร วันที่รับบทความ วันที่ปิดรับบทความ
1วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ.25601 มกราคม 256030 มิถุนายน 2560
2วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ศ.25601 กรกฎาคม 256031 ธันวาคม 2560