หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2558 / การบูรณาการกระบวนการเรียนรูโดยใช้้ปัญหาเป็นฐานกับจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชามนุษยภาพ ชีวิ...
ชื่อบทความ (TH) : การบูรณาการกระบวนการเรียนรูโดยใช้้ปัญหาเป็นฐานกับจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชามนุษยภาพ ชีวิตและการพัฒนาตนเอง
ชื่อบทความ (EN) : The Integrated Learning Process of Problem-based Learning and Contemplative Study in the Course of Humanity Life and Self Development
ผู้แต่ง : อาจารย์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
หน้า : 39-59
รายละเอียด
บทคัดย่อ
ในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไปในปี พ.ศ. 2552 ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการปรับปรุงรายวิชามนุษยภาพ ชีวิตและการพัฒนา ตนเองโดยการบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และ จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative) เพื่อการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การเข้าใจ สังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการแสวงหา ความรู้การจัดการตนเองในฐานะบัณฑิต พลเมืองและพลโลก รวมถึงเพือความเข้่าใจ ความหมายเรื่องชีวิตความดี ความงาม ความสุข ความทุกข์และการเลือกดำรงชีวิต อย่างเหมาะสม กระบวนการเรียนรู้อันเกิดจากการใช้ปัญหาเป็นฐานมุงเน้่นให้ผูเรียน มีทักษะในการสื่อสาร การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์ และการ เคารพความคิดของผู้อื่น ในขณะที่จิตตปัญญาศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น การปฏิบัติ ด้วยกิจกรรมที่เสริมองค์ความรู้ เช่น ศิลปะบำบัด การเป็นอาสาสมัคร เพื่อสังคม สุนทรียสนทนา เป็นต้น มีการนำศิลปะมาใช้เป็นสื่อนำในการพูดคุยกัน เพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนของนักศึกษา ครอบครัวและคนรอบข้างโดยไม่ใช้ วัสดุอุปกรณ์ราคาแพง รวมถึงการเรียนรู้สถานการณ์ในสังคมแห่งความเป็นจริงที่ ต้องเผชิญ และความตระหนักรู้ในการใช้ชีวิตประจำวันของตนเองได้ บทความนี้เป็นบทความวิชาการที่นำเสนอผลและวิพากษ์ของการบูรณาการ กระบวนการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบนี้ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในการเปิด โลกของตนเอง เข้าใจตนเอง ผู้อื่นและสังคมมากขึ้น รวมถึงกระบวนการคิดและ กระบวนการเรียนรูให้กับนักศึกษาสูกระบวนการเรี่ยนรู้ตลอดชีวิต ซึงจะเป็่นแนวทาง ในการพัฒนาการจัดการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ต่อไปในหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป
คำสำคัญ : กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, จิตตปัญญาศึกษา, รายวิชามนุษยภาพ ชีวิตและการพัฒนาตนเอง
Abstract
The curriculum development of the School of Liberal Arts, Humanity Life and Self Development was modified and integrated with the learning process of problem-based learning and contemplative study in 2009. The objectives of general education are broad, but the mosh essential is to produce an educated person. The syllabus aims at cultivating a learned person, a graduate who has acquired basic social and human skills necessary for living and working normally in a rapidly changing world. These include a cultivation of human qualities, such as curiosity for knowledge, passion for learning, creativity and imagination, communication skills and problem-solving competencies, critical and scientific mind, and public awareness, moral and ethical principles. The contemplative study of the course focuses on practical activities. It makes students take an active, task-oriented, art therapy, dialogue and self-directed approach to their own learning. Adaptation of the instructional approach that uses “real-world” and students’ experience helps them to learn critical thinking, problem-solving skills and public awareness. It also helps them to acquire a core understanding of the concepts of the course. There is no right or wrong answer as there are reasonable solutions based on application of knowledge and skills deemed necessary to address the issues. This paper focuses on the critiques of integrating these two learning processes, which influence student learning of their own understanding of individuals and society. The learning process and the process of lifelong learning will be used to develop active learning for the General Education Program.
Keywords : Problem-based Learning, Contemplative Study and the course of Humanity Life and Self Development

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 , ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2558 view [236] load [100]