หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2558 / Using Grounded Theory to Gain an Insight into How Thai Students Learn English ...
ชื่อบทความ (EN) : Using Grounded Theory to Gain an Insight into How Thai Students Learn English
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร
หน้า : 61-82
รายละเอียด
บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอมุมมองต่อโลกที่นำมาใช้ในการเลือกทำงานวิจัยสองแบบคือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพในบทความนี้ผู้เขียนนำเสนอทฤษฎี ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ชื่อว่า Grounded Theory โดยเน้นให้เห็น ลักษณะเด่นของวิธีการ หลักการ และเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกใช้วิธีการนี้ร่วมกับ Constant Comparative Method ในงานทีชื่่อว่า “ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย: กรณีศึกษา” ในตอนทีสองผู้เขียนบรรยายรายละเอียดว่า วิธีนี้ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งอยู่ในรูปประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้อย่างไร และอธิบายเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด ในตอนท้ายของบทความ ผู้เขียนกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง ความน่าเชื่อถือและความตรงของงานนี้ รวมทั้งสรุปให้เห็นว่างานที่ยากที่สุดใน กระบวนการวิจัยแบบนี้คือการที่ต้องใช้เวลามากในการวิเคราะห์ย้อนไปย้อนมา เพือให้่ มันใจในประเด็่ นทีสรุ่ ปได้จากข้อมูลและสิงที่ ทำให้่ เกิดความพึงพอใจในการทำวิจัย คือเป็นกระบวนการเรียนรู้ของนักวิจัยเองอย่างแท้จริง
คำสำคัญ :
Abstract
This paper first introduces two major research orientations: quantitative and qualitative, based on two different world views. Then, Grounded Theory as a format of qualitative research is described with its highlighted features together with the presenter’s rationale why Grounded Theory with the Constant Comparative Method was chosen as the main analytical tool for the study entitled “English Learning Experiences of Students Enrolled at a Thai University: a Case Study”. The second part of the paper deals with how Grounded Theory is used in the study to gain an insight into the experiences of Thai students in learning English. Data collection and data analysis techniques are revealed to support how this insight is derived with the application of Grounded Theory. The problems of reliability and validity and how they were addressed in the study by the researcher are discussed. At the end of the paper, the hardest job in the research process is found to be the amount of time spent until data saturation on such a study and the elements of satisfaction include a deep learning process for the researcher herself.
Keywords :

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 , ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2558 view [141] load [174]