หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2559 / ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ของนิสิตครูวิชาเอกชีววิทยา...
ชื่อบทความ (TH) : ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ของนิสิตครูวิชาเอกชีววิทยา
ชื่อบทความ (EN) : Pre-service Biology Teachers’ Understandings about Nature of Scientific Inquiry
ผู้แต่ง : ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ
หน้า : 24-44
รายละเอียด
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจของนิสิตครูวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 30 คน เกี่ยวกับธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวม ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความและจัดกลุ่มคำตอบแบบ อุปนัย ผลการวิจัยแสดงว่า นิสิตส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจธรรมชาติของการสืบเสาะทาง วิทยาศาสตร์บางลักษณะ (เช่น ความหลากหลายของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ความจำเป็นของคำถามในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และความแตกต่างระหว่าง ข้อมูลและหลักฐาน) อย่างไรก็ดี นิสิตส่วนใหญ่เข้าใจธรรมชาติของการสืบเสาะทาง วิทยาศาสตร์บางลักษณะ (เช่น ความเป็นอัตวิสัยที่แฝงอยู่ในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และการใช้หลักฐานและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์) การวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมให้นิสิตเข้าใจธรรมชาติของการสืบเสาะทาง วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะทาง วิทยาศาสตร์ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร
คำสำคัญ : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ นิสิตครู วิทยาศาสตร์
Abstract
This research aimed at studying 30 pre-service biology teachers’ understandings about nature of scientific inquiry. The researchers collected data using a questionnaire and analyzed the data through interpreting and inductively categorizing the answers. The research results showed that most of the students did not understand some aspects of nature of scientific inquiry (e.g., various ways to do scientific inquiry, necessity of questions in doing scientific inquiry, and the difference between data and evidence). However, they understood some aspects of nature of scientific inquiry (e.g. subjectivity inherently embedded in scientific inquiry and the use of evidence and knowledge in constructing scientific explanations). This research gives suggestions about facilitating the pre-service teachers to understand nature of scientific inquiry, which is necessary for them to implement scientific inquiry-based instruction during practicum.
Keywords : Nature of Science, Scientific Inquiry, Pre-service Science Teachers

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 2 , ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2559 view [128] load [429]