หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2559 / เพศวิถีร่วมสมัยกับการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential Learning)...
ชื่อบทความ (TH) : เพศวิถีร่วมสมัยกับการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential Learning)
ชื่อบทความ (EN) : Contemporary Sexuality through the Process of Experiential Learning
ผู้แต่ง : ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
หน้า : 45-64
รายละเอียด
บทคัดย่อ
การเรียนรู้เรื่อง “เพศ” อาจเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดคุยหรือสื่อสารได้โดยตรง ขณะที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ควรจะพูดในที่ลับและเป็นเรื่องส่วนตัว เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ทำให้ความเข้าใจของผู้คนในสังคมจึงเกิดความคลาดเคลื่อนจนนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิด จนในที่สุดกลายเป็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่ระดับส่วนบุคคล แต่กลายเป็นปัญหาระดับสังคม และสาธารณะ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่นย่างเป็นผู้ใหญ่ด้วยความคิดที่เป็นอิสระ ความมั่นใจในตนเองส่งผลต่อวิธีคิดและพฤติกรรมที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมแล้ว โดยเฉพาะเรื่อง “เพศ” จนในที่สุดส่งผลกระทบในเชิงลบ ไม่ว่าจะเป็นการท้อง ก่อนแต่ง การทำแท้ง การเป็นแม่ที่ไม่พร้อม การติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น เมื่อเป็น เช่นนี้แล้วผู้เขียนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของประเด็น ปัญหาเหล่านี้ จึงได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อนำ “เพศ” เข้าสู่ห้องเรียนอย่าง ถูกต้อง จึงมีการพัฒนากระบวนการออกแบบและจัดการแนวทางและรูปแบบ การเรียนการสอน เป็นรายวิชา “เพศวิถีร่วมสมัย” โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ ใช้ประสบการณ์ (Experiential Learning) อันถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิง นามธรรม เหมาะกับรายวิชาที่เน้นปฏิบัติ หรือเน้นการฝึกทักษะ สามารถใช้จัด การเรียนการสอนได้ทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล หลักการสอนคือ ผู้สอนวางแผน จัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จำเป็นต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อน ความคิด อภิปรายสิ่งที่ได้รับจากสถานการณ์ ซึ่งถือว่าเป็นการทดลองใช้ที่นำมา เป็นตัวอย่างให้กับแนวทางของการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับประเด็นอื่น ๆ หรือบูรณาการกับเรื่องอื่น ๆ ได้สอดคล้องกับชีวิตและสังคมของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ : เพศวิถีร่วมสมัย การเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential Learning)
Abstract
Learning about “sex” may be a difficult topic to discuss or communicate directly. At the same time, it is considered a topic to discuss secretly or privately. Because of this, the public have often formulated their own understanding of the topic which leads to wrong practices. This problem, in turn, is not only a personal problem but also a social and public problem. When adolescents become adults, they are equipped with their free thinking and self-confidence, so they tend to naively believe that their thoughts and behavior are proper, especially those concerning sexuality. The negative effects of such orientation are, for example, teen pregnancies, abortions, unwanted pregnancies, HIV infections and others. The writer and other teaching staff on the team see this as a significant problem, thus “sexuality” has been discussed and ways to introduce it to the classroom have been brainstormed. As a result, the course design, course specifications and the teaching and learning process have been developed for a course entitled “Contemporary Sexuality” by using the process of experiential learning, which takes the learning from abstract to concrete experiences, the process that is appropriate for a practical or a skill course. Experiential learning can be used with an individual learner as well as a group. The principle is the teaching should set up a learning experience plan, trigger the learners to reflect and discuss what is learned through the experience. This process of learning has been adopted on an experimental basis as a model for other course designers who may be looking for a proper design in dealing with or integrating with other issues that are related to the learners’ life and social experiences.
Keywords : Contemporary sexuality, Experiential learning

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 2 , ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2559 view [173] load [375]