หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2559 / การบูรณาการกิจกรรมในวิชาไวยากรณ์จีน กรณีศึกษาการใช้เกมประกอบการสอน...
ชื่อบทความ (TH) : การบูรณาการกิจกรรมในวิชาไวยากรณ์จีน กรณีศึกษาการใช้เกมประกอบการสอน
ชื่อบทความ (EN) : Integrating Learning Activities in Chinese Grammar Course A Study of Game Teaching
ผู้แต่ง : ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร
หน้า : 65-79
รายละเอียด
บทคัดย่อ
การเรียนการสอนผู้เรียนในศตวรรษใหม่ที่มีเครื่องมือเครื่องใช้และการสื่อสาร ที่ทันสมัยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากมาย โดยเฉพาะเปลี่ยนจากการยึดผู้สอนเป็นหลัก มาเป็นยึด “ผู้เรียน” เป็นศูนย์กลาง ทำให้ต้องแสวงหากระบวนการเรียนการสอนให้ เหมาะกับยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ขณะที่วิชาไวยากรณ์ภาษาจีนจัดว่าเป็นวิชาที่เข้าใจได้ ค่อนข้างยากสำหรับผู้เรียนภาษาจีน ด้วยเหตุที่ไม่ใช่วิชาท่องจำคำศัพท์เพียงอย่างเดียว แต่อาศัยการคิดวิเคราะห์ให้เข้าใจ จึงเรียนรู้ได้ดี เมื่อมีโอกาสได้สอนวิชานี้ ผู้เขียนจึงต้อง เตรียมตัวอย่างมาก ว่านอกจากการบรรยาย จะต้องหากิจกรรมเพิ่มเติมในชั้นเรียนเพื่อ ให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่มาของการบูรณาการ กิจกรรมเสริมในรายวิชา ได้แก่ การเล่นเกม การรายงานหน้าชั้นเรียน การดู Youtube และการค้นคว้าทำรายงานเปรียบเทียบไวยากรณ์จีน-ไทย บทความนี้จึงจะนำเสนอ รูปแบบกิจกรรมข้างต้น การสังเกตผู้เรียน พร้อมกับผลประเมินทัศนคติของผู้เรียน ที่มีต่อกิจกรรมดังกล่าว
คำสำคัญ : กิจกรรมในวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน การใช้เกมประกอบการสอนไวยากรณ์ กรณีศึกษาการสอนไวยากรณ์จีน
Abstract
With the rapid advancement in technology tools and communication means in the new century, the focus of learning and teaching moves from teacher-centered approaches to student-centered approaches. It is important to seek non-stop the teaching processes that suit the changing times. The Chinese grammar subject is difficult to understand for people learning Chinese. Learning Chinese grammar effectively does not mean only memorizing vocabularies, but also critically analyzing the grammar rules. When the author has an opportunity to teach this course, she finds that more activities are needed to make learning fun and effective. Thus, playing Chinese grammar games, presentations in front of the class, watching Youtube and comparative Thai-Chinese grammar reports have been integrated into this course. This article focuses on these activities and the teaching-learning processes, observing learners while doing the activities in the classroom and the learners’ attitude towards such activities.
Keywords : Activities in Chinese grammar course, Teaching grammar by games , Case study of Chinese grammar teaching

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 2 , ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2559 view [101] load [557]