หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2559 / ความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพ การสอนภาษาอังกฤษ ต่อการพัฒนาศักยภาพ การแข่งขันของประเทศไท...
ชื่อบทความ (TH) : ความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพ การสอนภาษาอังกฤษ ต่อการพัฒนาศักยภาพ การแข่งขันของประเทศไทย (บทความพิเศษ)
ชื่อบทความ (EN) : Importance of Professional Development of Teachers of English toward Thailand’s Competitiveness
ผู้แต่ง : ดร.อุทัย ดุลยเกษม
หน้า : 25-33
รายละเอียด
บทคัดย่อ
คำสำคัญ :
Abstract
Dr. Uthai Dulyakasem, the President of Silapakorn University and Fulbrighter in 1991, gave an interesting speech at a seminar on “Professional Development of Teachers of English” at Silapakorn University on August 8, 2009. His speech emphasized on the development to increase the country’s competitiveness potential. One way to be considered was to invest in education, especially in increasing the ability of people to use English. He stated that teaching profession should be developed as he strongly believed that if teachers had good teaching methods, it would positively impact student’ learning. Teachers, therefore, should seek for more knowledge in their specialized areas. In particular, English teachers should be reinforced to keep ethical values and positive perspectives toward their teaching profession. Dr.Uthai concluded that as our world becomes more complicated and everything is related to everything else, we should consider things holistically. The overall components of educational management should be considered and that we move our economic development path to be ‘Creative Economy’ or ‘Creative Industries’. Dr. Uthai, then suggested that rather than just putting emphasis on listening, speaking, reading and writing when teaching English or other foreign languages; ways of thinking, creativity and imagination should be stressed as well in order to help learners understand deeply on native speakers culture and ways of thinking.
Keywords :

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 2 , ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2559 view [93] load [234]