หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2559 / ผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แผนที่ความคิดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโล...
ชื่อบทความ (TH) : ผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แผนที่ความคิดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อบทความ (EN) : Results of the Implementation of Students’s Mind Map Training Workshop Project at King Mongkut University of Technology Thonburi
ผู้แต่ง : รศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ
หน้า : 37-56
รายละเอียด
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อศึกษาผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้แผนที่ ความคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นการ ศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือวิจัย คือ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม แบบสอบถามประเมินโครงการ และแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งเป็น แบบรายงานการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ นักศึกษา มจธ. ที่เข้าร่วมในโครงการ จำนวน 53 คน วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์เชิงสรุปแบบอุปนัย ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมและผ่านการอบรม มีความ พึงพอใจและได้รับประโยชน์โดยรวมจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในระดับมากที่สุด (= 4.40) และจากผลการสะท้อนเรียนรู้แบบย้อนมองตนและใคร่ครวญภายในของ นักศึกษา ปรากฏว่า นักศึกษามีการเรียนรู้ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง ประสงค์ (KMUTT-STUDENT QF) ในด้านศักยภาพความสามารถ ดังนี้ คือ การคิด อย่างมีเหตุผล (92.45%) การถ่ายทอดความคิดและนำเสนอ (100%) การสื่อสาร (84.91%) และยังมีการเรียนรู้ด้านอื่นๆ (60.38%) อาทิเช่น ในเรื่องความเป็นผู้นำ ความสามัคคี และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับข้อเสนอแนะสำคัญจากการวิจัย คือ ควรมีการติดตามตรวจสอบผลการเรียนรู้ การนำแผนที่ความคิดไปใช้ในทางปฏิบัติ จริงของนักศึกษาผู้เข้าอบรมต่อไป
คำสำคัญ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แผนที่ความคิด และการเรียนรู้
Abstract
The main objective of this participatory research is to study results of the implementation of students’ mind map training workshop project. The study was conducted at King Mongkut University of Technology Thonburi (KMUTT) by means of qualitative methodology. The research instruments used to collect the data were observations, in-depth interviews, group discussions, project evaluation questionnaires and open-ended students’ learning self-reports. The samples and key informants were fifty-three KMUTT students participating in the project. The data analysis involved fundamental statistical analysis, content analysis and inductive analysis. The findings revealed that the students had satisfaction and benefits at the highest level ( = 4.40). Additionally, the students’ self-inquiry learning-reflection and inner contemplation fit in with KMUTT Student Qualification Framework (KMUTT-STUDENT QF) on the potential and competent aspects i.e. logical thinking (92.45%), transformation and presentation of their ideas (100%), and communicative competence (84.91%). Moreover, other learnings (leadership, unity, creative thinking , etc.) also occurred. The main suggestion from this research was that there should be a following up of students’ utilization of mind map to the examine the practicality of their learning results.
Keywords : Training Workshop Project, Mind Map, Learning

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 2 , ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2559 view [101] load [162]