หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2559 / ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเม...
ชื่อบทความ (TH) : ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อแรกรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ชื่อบทความ (EN) : Experiences Regarding Dengue Disease in High School Education Level of Health Science Student Starting Admission in the University
ผู้แต่ง : รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง, จันจิรา โคตรทองวงค์, คุณัญญา เชิดสุข, พิไลพร ถวิลการ, สลิตา ประเคนคะชา, อรสา
หน้า : 57-77
รายละเอียด
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ใช้วิธีการ ศึกษารูปแบบการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่แรกรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย การสังเกตและการสนทนากลุ่มโดยมีแนวคำถามที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์โรค ไข้เลือดออก วิเคราะห์ข้อมูลโดยประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ประเด็นหรือแก่นสาระ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยการตรวจสอบข้อมูลกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการนำเสนอข้อมูลคำพูด ผลการศึกษา พบ 4 ประเด็นหลัก และ 16 ประเด็นย่อยจากการสนทนากลุ่ม 4 กลุ่มรวม 20 คน ได้แก่ 1) “เรียนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกช่วงการเรียนมัธยมตอนปลาย จากหลากหลายแหล่งแต่อาจไม่เพียงพอ” มี 3 ประเด็นย่อย 2) “อาการรุนแรงของ โรคไข้เลือดออก ทำให้ตายได้...ควรระวังแม้ไม่เจอด้วยตัวเอง” มี 2 ประเด็นย่อย 3) “ต้องใส่ใจวิธีการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับบริบท” มี 2 ประเด็นย่อย และ 4) “ร่วมมือ ร่วมใจ หลากหลายวิธี เพื่อมหาวิทยาลัยปลอดลูกน้ำ ปลอดยุง ปลอดไข้เลือดออก” มี 2 ประเด็นย่อย สรุปประสบการณ์เกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออกของนักศึกษาช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและใช้เป็นฐานคิด กิจกรรมเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก และส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน โรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัย
คำสำคัญ : ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกระดับ มัธยมศึกษา ความตระหนักของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่องโรคไข้เลือดออก
Abstract
The objective of the study was to describe dengue’s experiences in high school level of health science students at a university. The study employed phenomenology design with qualitative data collection. Participants were from four institutes including Nursing, medicine, Pharmacology, and Allied health Science and Public Health, selected with purposive sampling from their first classes at university. Observations and five focus groups discussions followed the question guidelines such as dengue experiences, prevention, self-care, and environment management. Data analysis used thematic analysis techniques, and trustworthiness with group member check and literature review. Results of the study explained dengue experiences based on four main themes and 16 sub-themes: 1) “Study about dengue at the level of high school course from several sources, but it’s not enough” consisting of three sub-themes, 2) “Severities of dengue disease may result in death should be prevented although it does not happen to me”, consisting of two sub-themes, 3) “Must be especially careful about dengue with appropriate techniques to the varying contexts contexts, consisting of two sub-themes, and 4) “Collaborative efforts with multiple methods the university safety from larval indices, mosquito, and dengue” consisting of two sub-themes. In conclusion, students’ experiences with dengue help all stakeholders improve their understanding and the information used as a foundation for an education program, awareness empowerment, and promotion of students’ dengue prevention behavior at the university.
Keywords : Experiences of dengue disease, High school level knowledge of dengue, Health science students’ awareness of dengue

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 2 , ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2559 view [213] load [256]