หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2559 / Language Learning Strategies Used by International Students in Learning the Thai Lang...
ชื่อบทความ (EN) : Language Learning Strategies Used by International Students in Learning the Thai Language
ผู้แต่ง : Nurizzi Rifqi Ferdian
หน้า : 79-93
รายละเอียด
บทคัดย่อ
คำสำคัญ :
Abstract
This study investigated the language learning strategies used by international students who had different language backgrounds in learning the Thai language at Walailak University. This case study was administered after the students completed an intensive course on the Thai language conducted by the university. This class was solely for the 10 international students who wished to develop their Thai basic communication skill for the purpose of interacting with Thais around them. The qualitative data were collected from each participant in a one-to-one interview. The results from the 10 interviews showed that the students preferred to use three language learning strategies, namely 1) the use of L1 translation to the target language, 2) thinking in the target language, such as remembering specific words, sentences, and expressions and 3) practicing with the local people who can speak English.
Keywords : language learninge strategies, Walailak University international students, Thai language learning

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 2 , ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2559 view [77] load [191]