หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2560 / การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค LT (Learning Together) เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดและเพิ่มผล...
ชื่อบทความ (TH) : การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค LT (Learning Together) เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อบทความ (EN) : Learning management by using it technique (learning together technique) for higher under thinking skill development and increase academic chemistry achievement of matthayomsuksa 4
ผู้แต่ง : ไอดา ยาคอ
หน้า : 27-38
รายละเอียด
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนและหลังได้รับการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัยนครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 34 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2551 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 30 นาที 3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นสูง กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 30 นาที สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t–test ผลการวิจัยพบว่า 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 71.70/81.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิคการเรียนรู้ ร่วมกัน (Learning Together: LT) เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ มีทักษะการคิดขั้นสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสรุปผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด ส่งเสริม ให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางสังคมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม มีการทำงานร่วมกัน อย่างมีความสุข ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดขั้นสูงเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงสมควรสนับสนุนให้ครูที่ทำการสอนวิชาเคมีนำแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) ไปใช้ให้แพร่หลายต่อไป
คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน, การคิดขั้นสูง
Abstract
The purpose of this research was to compare the higher-order thinking skills and the achievement of Matthayomsuksa 4 chemistry students at Suankularb Wittayalai School Lanska Nakhon Si Thammarat. Before and after learning the techniques of cooperative learning (Learning Together: LT). The sample used was 34 Matthayomsuksa 4 chemistry students at Suankularb Wittayalai School, Nakhon Si Thammarat. The research instruments used included 1. learning the techniques of cooperative learning (Learning Together: LT) science’s lesson plan of Matthayomsuksa 4 students, unit 3, topic Stoichiometry, according to the Core Curriculum for Suankularb Wittayalai School Act 2551. 2. A Science achievement test of Matthayomsuksa 4 students; multiple choices of 4 and 30 items and 30 min for taking the test. The validity, discrimination, reliability, mean, standard deviation and t-test one sample were used to analyze research data. The finding showed that 1. Learning the techniques of cooperative learning (Learning Together: LT)’ science’s lesson plan, topic Stoichiometry; be efficient at 71.70/81.97 were higher than the defined value 80/80. 2. Learning the techniques of cooperative learning (Learning Together: LT)’ science’s lesson plan, topic Stoichiometry; Students’ achievement were higher than the previous at a statistically significant level of .01. 3. Learning the techniques of cooperative learning (Learning Together: LT)’ science’s lesson plan, topic Stoichiometry; Students’ higher-order thinking were higher than the previous at a statistically significant level of .01. Conclude, the result of Learning the techniques of cooperative learning (Learning Together: LT)’ science’s lesson plan, topic Stoichiometry; be Efficiency and effectiveness at the highest level. Be encouraging students to develop social skills, good interaction within the group. Be working together happily. And the student's achievement and higher-order thinking’ were higher. They were supported for the teachers to use learning the techniques of cooperative learning (Learning Together: LT)’ science’s lesson plan.
Keywords : Learning management by using lt technique, Learning together technique, Thinking skill

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 3 , ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2560 view [53] load [285]