หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2560 / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนด้วย ระบบการจัดการเรีย...
ชื่อบทความ (TH) : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนด้วย ระบบการจัดการเรียนแบบ E-learning ผ่านห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล
ชื่อบทความ (EN) : Science and Technology Course Learning Achievement of Students learning by E-learning Management System on the RMUTPHYSICS online classroom.
ผู้แต่ง : จันทนี อุทธิสินธุ์, จรัส บุณยธรรมา
หน้า : 53-62
รายละเอียด
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนด้วยระบบการจัด การเรียนแบบ E-learning ผ่านห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าสถิติ One-sample t-test กับเกณฑ์ร้อยละ 60 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนด้วยระบบการจัดการเรียนแบบ E-learning ผ่านห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 60 จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 90 2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียน แบบ E-learning ผ่านห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลในระดับมาก ทั้งนี้นักศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อระบบการจัดการเรียนแบบ E-learning ผ่านห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล โดยความคิดเห็นเป็นไปในทางบวก ร้อยละ 95
คำสำคัญ : ระบบการจัดการเรียนแบบ E-learning ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The purposes of this research were to study the learning achievements of the students who studied Science and Technology course with E-learning management system on the RMUTPHYSICS online classroom and examine student’s satisfactions of the course. 41 students from the first year undergraduate class enrolled the courses during the first semester of the academic year of 2016. The instrument used was the learning achievement tests and satisfaction questionnaires. Statistics used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, and one-sample t-test with 60%. The results of the study indicated that 1) The student’s learning achievements on the course was 90% which higher than 60%, 37 out of 41 students. 2) Students had a high level of satisfaction with the course and the highest level of the encouraging learners to participate in the instructional process. Also, the research found that most students gave positive comments
Keywords : E-learning Management System, Learning Achievements

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 3 , ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2560 view [39] load [215]