หน้าหลัก / แบนเนอร์ทั้งหมด / วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations)

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนวารสารวิชาการราย 6 เดือนจัดพิมพเผยแพรโดย สวนสงเสริมวิชาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูทางวิชาการสูสังคม และเปนแหลงกลางในการศึกษา
คนควาขอมูลและเปนแหลงวิทยาการความรูตาง ๆ อันเปนการเปดโลกกวางทางการเรียนรู ใหแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบ

ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ ไดแก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน และ บทวิจารณหนังสือ ตนฉบับที่สงพิจารณาเพื่อตีพิมพจะตองไมเคยเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพใดมากอน และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น เรื่องที่ไดรับการตีพิมพจะตองผานการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของแบบปดลับชื่อของผูทรงคุณวุฒิประเมินและผูเขียน และไดรับความ
เห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ประกาศเมื่อ 3/7/2558 view [428]

แชร์หน้านี้