หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Generic placeholder image Generic placeholder image     วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558
ISSN : 2408-2481
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารที่เกิดจากความมุ่งมั่นของกลุ่มอาจารย์ที่ได้ร่วมกันทํางานพัฒนาด้านการเรียนรู้ของนักศึกษามาเป็นเวลายาวนาน เมื่อเริ่มแรกเรานํา สาระด้านการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มานําเสนอท่านผู้อ่าน มีทั้งแนวคิดและรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ และที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอง ใช้ชื่อจุลสารว่า จุลสาร PBL มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (PBL Newsletter Walailak University) ต่อมา เราได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ครอบคลุม การเรียนการสอนแบบ Active Learning มากขึ้น แต่ยังคงใช้ชื่อจุลสารเดิม ในภาพรวม งานด้านการเรียนการสอนพัฒนาได้ไปตามลําดับ จนกระทั่งมาถึงวันนี้ ทีมงานตกลงยกระดับงานเขียนให้มีความเข้มข้นขึ้นจากงานเขียนทั่วๆ ไป เป็นบทความ ที่นําเสนอแนวคิดหรือบทความทางวิชาการที่ได้มาจากการสังเคราะห์วรรณคดี ในเรื่องที่ผู้สอนสนใจ งานวิจัย และงานทดลองที่ได้ออกแบบตามกรอบทฤษฎี เพื่อ ประโยชน์ของการเผยแพร่และอ้างอิง หากพิจารณาโดยภาพรวม วารสารนวัตกรรม การเรียนรู้จะยังคงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สอนเหมือนเดิม...อ่านทั้งหมด
ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
ประกาศเมื่อ 1/7/2558 view [2455] Load [920]

1. การศึกษาไทย: แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาให้สังคม
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)
หน้า : 4-30 บทความฉบับเต็ม load [754]
2. ครูในฝัน
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หน้า : 31-41 บทความฉบับเต็ม load [427]
3. การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.อุทัย ดุลยเกษม
หน้า : 43-52 บทความฉบับเต็ม load [482]
4. สันติภาพศึกษา: บทบาท และกระบวนการมีส่วนร่วม ในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
Peace Education: Roles and Activities on Conflict Transformation
กษมา จิตร์ภิรมย์ศรี
หน้า : 53-76 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [1304]
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยร่วมสมัยและการรู้สารสนเทศของ นักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยการใช้เทคนิคการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
Contemporary Thai Language and Information Literacy Learning Achievement of Students Taught with Techniques of Active Learning
วรพงศ์ ไชยฤกษ์
หน้า : 77-95 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [1392]
6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาแบบจําลองทางความคิด เรื่อง โครงสร้างอะตอมและความเข้าใจธรรมชาติของ แบบจําลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Using Model-Based Learning for Enhancing Mental Model ofAtomic Structure and Understandings of the Nature of Modelof 10thGrade Students
ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์, ชาตรี ฝ่ายคําตา และพจนารถ สุวรรณรุจิ
หน้า : 97-124 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [5954]
บทความทั้งหมด 6 บทความ
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป