หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Generic placeholder image Generic placeholder image     วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558
ISSN : 2408-2481

        วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovations Walailak University) ถือเป็นฉบับที่ 2 ของรอบปีแรก และในฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้คัดสรรเรื่องราวดี ๆ มาให้เป็นอาหารสมองของผู้อ่าน มีบทความ ของผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาซึงได้ สะสมประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน ทุกท่าน ห่วงใยการศึกษาที่เราได้จัดให้คนรุ่นหลัง ด้วยว่าผู้เรียนของเราในตอนนี้ต้องถือว่า เป็นผู้ที่เกิดมาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพราะอิทธิพลของ Information Technology ที่รุมล้อมรอบตัวเรา ดังนั้นการส่งมอบความรู้จึงต้อง คำนึงถึงบริบทของโลกยุคใหม่ด้วย
         กองบรรณาธิการของวารสารฯ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ซึ่งได้กรุณาอนุญาตให้เราตีพิมพ์บทความของท่าน 3 บทความที่ได้เขียนไว้เป็นตอน ๆ ใน blog ของ gotoknow.org และ มูลนิธิสดศรี สฤษดิวงศ์ได้จัดตีพิมพ์บทความ เหล่านี้ในหนังสือวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะครูเพื่อ ศิษย์ไทย ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม บทความของ รองศาสตราจ...อ่านทั้งหมด

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
ประกาศเมื่อ 25/12/2558 view [827] Load [4407]

1. ทักษะครูเพื่อศิษย์ไทย ในศตวรรษที่ 21
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช
หน้า : 3-14 บทความฉบับเต็ม load [157]
2. การเรียนการสอนอุดมศึกษายุคใหม่ ผูกใจผู้เรียน ตรงใจผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
หน้า : 15-21 บทความฉบับเต็ม load [93]
3. การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
อาจารย์วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
หน้า : 23-37 บทความฉบับเต็ม load [352]
4. การบูรณาการกระบวนการเรียนรูโดยใช้้ปัญหาเป็นฐานกับจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชามนุษยภาพ ชีวิตและการพัฒนาตนเอง
The Integrated Learning Process of Problem-based Learning and Contemplative Study in the Course of Humanity Life and Self Development
อาจารย์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
หน้า : 39-59 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [100]
5. Using Grounded Theory to Gain an Insight into How Thai Students Learn English
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร
หน้า : 61-82 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [174]
6. บทวิจารณ์หนังสือ
อาจารย์จิราพร ภราดร์นุวัฒน์
หน้า : 83-87 บทความฉบับเต็ม load [142]
บทความทั้งหมด 6 บทความ
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป