หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Generic placeholder image Generic placeholder image     วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559
ISSN : 2408-2481

      วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารที่เกิดจากความมุ่งมั่นของกลุ่มอาจารย์ที่ได้ร่วมกันทํางานพัฒนาด้านการเรียนรู้ของนักศึกษามาเป็นเวลายาวนาน เมื่อเริ่มแรกเรานํา สาระด้านการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มานําเสนอท่านผู้อ่าน มีทั้งแนวคิดและรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ และที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอง ใช้ชื่อจุลสารว่า จุลสาร PBL มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (PBL Newsletter Walailak University) ต่อมา เราได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ครอบคลุม การเรียนการสอนแบบ Active Learning มากขึ้น แต่ยังคงใช้ชื่อจุลสารเดิม ในภาพรวม งานด้านการเรียนการสอนพัฒนาได้ไปตามลําดับ จนกระทั่งมาถึงวันนี้ ทีมงานตกลงยกระดับงานเขียนให้มีความเข้มข้นขึ้นจากงานเขียนทั่วๆ ไป เป็นบทความ ที่นําเสนอแนวคิดหรือบทความทางวิชาการที่ได้มาจากการสังเคราะห์วรรณคดี ในเรื่องที่ผู้สอนสนใจ งานวิจัย และงานทดลองที่ได้ออกแบบตามกรอบทฤษฎี เพื่อ ประโยชน์ของการเผยแพร่และอ้างอิง หากพิจารณาโดยภาพรวม วารสารนวัตกรรม การเรียนรู้จะยังคงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรี...อ่านทั้งหมด

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
ประกาศเมื่อ 22/7/2559 view [1174] Load [562]

1. จากโลกสู่ไทย ทิศทางใหม่ของการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต: เด็กยุคใหม่ต้องการอะไรจากครู Passion For Learning
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
หน้า : 3-11 บทความฉบับเต็ม load [270]
2. การศึกษากับยาพิษแอบแฝง
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
หน้า : 12-23 บทความฉบับเต็ม load [271]
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ของนิสิตครูวิชาเอกชีววิทยา
Pre-service Biology Teachers’ Understandings about Nature of Scientific Inquiry
ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ
หน้า : 24-44 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [429]
4. เพศวิถีร่วมสมัยกับการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential Learning)
Contemporary Sexuality through the Process of Experiential Learning
ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
หน้า : 45-64 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [375]
5. การบูรณาการกิจกรรมในวิชาไวยากรณ์จีน กรณีศึกษาการใช้เกมประกอบการสอน
Integrating Learning Activities in Chinese Grammar Course A Study of Game Teaching
ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร
หน้า : 65-79 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [557]
6. บทวิจารณ์หนังสือ
อาจารย์จงสุข คงเสน
หน้า : 81-88 บทความฉบับเต็ม load [304]
บทความทั้งหมด 6 บทความ
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป