หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Generic placeholder image Generic placeholder image     วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559
ISSN : 2408-2481

      วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารที่เกิดจากความมุ่งมั่นของกลุ่มอาจารย์ที่ได้ร่วมกันทํางานพัฒนาด้านการเรียนรู้ของนักศึกษามาเป็นเวลายาวนาน เมื่อเริ่มแรกเรานํา สาระด้านการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มานําเสนอท่านผู้อ่าน มีทั้งแนวคิดและรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ และที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอง ใช้ชื่อจุลสารว่า จุลสาร PBL มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (PBL Newsletter Walailak University) ต่อมา เราได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ครอบคลุม การเรียนการสอนแบบ Active Learning มากขึ้น แต่ยังคงใช้ชื่อจุลสารเดิม ในภาพรวม งานด้านการเรียนการสอนพัฒนาได้ไปตามลําดับ จนกระทั่งมาถึงวันนี้ ทีมงานตกลงยกระดับงานเขียนให้มีความเข้มข้นขึ้นจากงานเขียนทั่วๆ ไป เป็นบทความ ที่นําเสนอแนวคิดหรือบทความทางวิชาการที่ได้มาจากการสังเคราะห์วรรณคดี ในเรื่องที่ผู้สอนสนใจ งานวิจัย และงานทดลองที่ได้ออกแบบตามกรอบทฤษฎี เพื่อ ประโยชน์ของการเผยแพร่และอ้างอิง หากพิจารณาโดยภาพรวม วารสารนวัตกรรม การเรียนรู้จะยังคงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรี...อ่านทั้งหมด

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
ประกาศเมื่อ 19/12/2559 view [795] Load [389]

1. วิกฤติการศึกษาไทย (บทความพิเศษ)
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
หน้า : 5-23 บทความฉบับเต็ม load [257]
2. ความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพ การสอนภาษาอังกฤษ ต่อการพัฒนาศักยภาพ การแข่งขันของประเทศไทย (บทความพิเศษ)
Importance of Professional Development of Teachers of English toward Thailand’s Competitiveness
ดร.อุทัย ดุลยเกษม
หน้า : 25-33 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [234]
3. ผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แผนที่ความคิดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Results of the Implementation of Students’s Mind Map Training Workshop Project at King Mongkut University of Technology Thonburi
รศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ
หน้า : 37-56 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [162]
4. ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อแรกรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
Experiences Regarding Dengue Disease in High School Education Level of Health Science Student Starting Admission in the University
รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง, จันจิรา โคตรทองวงค์, คุณัญญา เชิดสุข, พิไลพร ถวิลการ, สลิตา ประเคนคะชา, อรสา
หน้า : 57-77 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [256]
5. Language Learning Strategies Used by International Students in Learning the Thai Language
Nurizzi Rifqi Ferdian
หน้า : 79-93 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [191]
6. บทวิจารณ์หนังสือ
ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร
หน้า : 97-103 บทความฉบับเต็ม load [264]
บทความทั้งหมด 6 บทความ
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป