หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Generic placeholder image Generic placeholder image     วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560
ISSN : 2408-2481

ก้าวสู่ปีที่ 3 ของวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการอันเนื่องมาจากเหตุผลความจำเป็นหลาย ๆ ประการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ซึ่งท่านเป็นคณะทำงานผู้ที่ริเริ่มให้เกิดเป็น “วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ขึ้น ในฐานะของบรรณาธิการ (มือ) ใหม่และศิษย์คนหนึ่งของท่าน รวมถึงกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านมีคุณูปการต่อวารสาร เป็นต้นแบบที่ควรแก่การยกย่องทั้งในฐานะครูผู้สอนศิษย์และเพื่อนร่วมงาน อย่างไรก็ตามทางกองบรรณาธิการยังคงมุ่งมั่นที่จะคัดสรรบทความทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพมาให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และนำไปสู่การพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป
สำหรับในรอบปักษ์นี้ทางวารสารได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ 4 เรื่อง ซึ่งนำเสนอในประเด็นของการปรับเปลี่ยนห้องเรียนจากห้องบรรยายมาเป็นการเพิ่มประสบการณ์การคิดผ่านเกม (Game-based Learning) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Learning Together) และการจัดประสบการณ์การเรียนแบบ E-Learning ซึ่งนอกจา...อ่านทั้งหมด

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
ประกาศเมื่อ 5/6/2560 view [432] Load [177]

1. การปรับเปลี่ยนห้องเรียนไปสู่ การเรียนรู้เชิงรุกโดยวิธีกระบวนกร ในรายวิชาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
Changing Classroom to Active Learning by Facilitator Approach in Industrial Engineering Subject
ญาณี กลั่นภูมิศรี, อนุชา วัฒนาภา, เอกรัตน์ รวยรวย, วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์
หน้า : 1-26 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [87]
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค LT (Learning Together) เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Learning management by using it technique (learning together technique) for higher under thinking skill development and increase academic chemistry achievement of matthayomsuksa 4
ไอดา ยาคอ
หน้า : 27-38 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [302]
3. การพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ ความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีต้นไม้
ขนิษฐา ดีสุบิน
หน้า : 39-52 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [88]
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนด้วย ระบบการจัดการเรียนแบบ E-learning ผ่านห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล
Science and Technology Course Learning Achievement of Students learning by E-learning Management System on the RMUTPHYSICS online classroom.
จันทนี อุทธิสินธุ์, จรัส บุณยธรรมา
หน้า : 53-62 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [259]
บทความทั้งหมด 6 บทความ
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป