หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / รับบทความวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนวารสารวิชาการราย 6 เดือนจัดพิมพเผยแพรโดย สวนสงเสริมวิชาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูทางวิชาการสูสังคม และเปนแหลงกลางในการศึกษา คนควาขอมูลและเปนแหลงวิทยาการความรูตาง ๆ อันเปนการเปดโลกกวางทางการเรียนรู ใหแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบ

ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ ไดแก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน และ บทวิจารณหนังสือ ตนฉบับที่สงพิจารณาเพื่อตีพิมพจะตองไมเคยเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพใดมากอน และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น เรื่องที่ไดรับการตีพิมพจะตองผานการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของแบบปดลับชื่อของผูทรงคุณวุฒิประเมินและผูเขียน และไดรับความ
เห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

ปาฐกถาพิเศษ Active Learning: Challenges and Innovations ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลิ
บทเรียนจากประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงรุก ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์
Proceeding


แชร์หน้านี้


ประกาศเมื่อ 3/7/2558 view [553]