หน้าหลัก / ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 / บทบรรณาธิการ

        วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovations Walailak University) ถือเป็นฉบับที่ 2 ของรอบปีแรก และในฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้คัดสรรเรื่องราวดี ๆ มาให้เป็นอาหารสมองของผู้อ่าน มีบทความ ของผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาซึงได้ สะสมประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน ทุกท่าน ห่วงใยการศึกษาที่เราได้จัดให้คนรุ่นหลัง ด้วยว่าผู้เรียนของเราในตอนนี้ต้องถือว่า เป็นผู้ที่เกิดมาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพราะอิทธิพลของ Information Technology ที่รุมล้อมรอบตัวเรา ดังนั้นการส่งมอบความรู้จึงต้อง คำนึงถึงบริบทของโลกยุคใหม่ด้วย
         กองบรรณาธิการของวารสารฯ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ซึ่งได้กรุณาอนุญาตให้เราตีพิมพ์บทความของท่าน 3 บทความที่ได้เขียนไว้เป็นตอน ๆ ใน blog ของ gotoknow.org และ มูลนิธิสดศรี สฤษดิวงศ์ได้จัดตีพิมพ์บทความ เหล่านี้ในหนังสือวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะครูเพื่อ ศิษย์ไทย ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม บทความของ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ซึ่งเป็นการถอดเทปมาจากการนำเสนอของ อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเรียนการสอนอุดมศึกษายุคใหม่ ผูกใจผู้เรียน ตรงใจผู้สอน ฉายภาพที่ชัดเจนมากของการจัดการเรียนการสอน ในยุคใหม่ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายคุณครูในยุคนี้ เป็นการกระตุกต่อมคิดว่าคนรุ่นใหม่ (นักศึกษาของเรา) ชอบอะไร ไม่ชอบอะไรและในการออกแบบหลักสูตรต้องคำนึงถึง อะไรบ้าง ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ที่ได้มอบบทความ เรื่อง การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning, CBL) มาให้ กองบรรณาธิการจัดพิมพ์บทความนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แบบที่เหมาะกับคนยุคใหม่รูปแบบหนึ่ง งานวิจัยของอาจารย์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ เรื่องการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชามนุษยภาพ ชีวิตและการพัฒนาตนเองนำเสนอการเรียนการสอน แบบบูรณาการ เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่กำลังมองหา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของหมวดศึกษาทั่วไป และสุดท้าย บทความที่เป็นผลของงานวิจัยที่เน้นการใช้ Grounded Theory ในการวิเคราะห์ ข้อมูลที่อยู่ในรูปของบทสัมภาษณ์ เป็นงานของบรรณาธิการเองและคาดว่าน่าจะมี ประโยชน์กับผู้สอนทุกท่านหากคิดจะทำ งานวิจัยที่ใช้การสัมภาษณ์ประชากรวิจัย เป็นหลัก บทความสุดท้ายของเล่มเป็น บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง Flipped Learning โดยอาจารย์จิราพร ภราดร์นุวัฒน์ หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนของ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ Flipped Classroom (ห้องเรียนแบบกลับทาง) และ Flipped Learning (การเรียนแบบกลับทาง)
ว่าอะไร คือหัวใจของการเรียนการสอนใน รูปแบบนี้
        เนื่องจากวารสารฉบับนี้จะออกมาในช่วงปีใหม่พอดี จึงขออาราธนาคุณ พระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์ในสากลโลก โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองทุกท่าน ให้มีความสุขกายสบายใจและมีความสุขความเจริญค่ะ สวัสดีปีใหม่ 2559 ค่ะ จากกองบรรณาธิการถึงท่านผู้อ่านของเรา

ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย