หน้าหลัก / ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 / บทบรรณาธิการ

ก้าวสู่ปีที่ 3 ของวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการอันเนื่องมาจากเหตุผลความจำเป็นหลาย ๆ ประการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ซึ่งท่านเป็นคณะทำงานผู้ที่ริเริ่มให้เกิดเป็น “วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ขึ้น ในฐานะของบรรณาธิการ (มือ) ใหม่และศิษย์คนหนึ่งของท่าน รวมถึงกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านมีคุณูปการต่อวารสาร เป็นต้นแบบที่ควรแก่การยกย่องทั้งในฐานะครูผู้สอนศิษย์และเพื่อนร่วมงาน อย่างไรก็ตามทางกองบรรณาธิการยังคงมุ่งมั่นที่จะคัดสรรบทความทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพมาให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และนำไปสู่การพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป
สำหรับในรอบปักษ์นี้ทางวารสารได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ 4 เรื่อง ซึ่งนำเสนอในประเด็นของการปรับเปลี่ยนห้องเรียนจากห้องบรรยายมาเป็นการเพิ่มประสบการณ์การคิดผ่านเกม (Game-based Learning) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Learning Together) และการจัดประสบการณ์การเรียนแบบ E-Learning ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนแล้ว ยังทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี แม้ว่าผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย แต่หากรูปแบบดังกล่าวขัดกับความถนัดของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดก็อาจจะไม่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ดังนั้นการวิเคราะห์ความถนัดของผู้เรียน เช่น 4 MAT Theory ซึ่งเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สอนจัดรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยสอดคล้องกับงานเขียนของ Shell DF et. al.(2010) เรื่อง“The Unified Learning Model” ซึ่งได้พูดในประเด็นของ Knowledgeและ Working Memory ที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านกระบวนการจัด Motivation ที่ดีเพื่อให้
สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน เป็นต้น
สุดท้ายนี้บรรณาธิการเองก็ต้องขอออกตัวว่าไม่ได้จบด้านการศึกษาโดยตรง แต่เมื่อมาปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ระยะแรก ๆ ก็มองว่าเป็นเรื่องยาก ในที่สุดก็ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) และเรียนรู้ผ่านการทดลองทำ (Active Learning)ซึ่งมองว่าไม่ได้ต่างกับงานการทดลองทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ (ซึ่งเป็นด้านที่จบมาโดยตรง) ทำให้รู้ว่าความยากไม่ใช่เรื่องของการเรียนรู้ แต่ความยากอยู่ที่การทำใจให้เริ่มเรียนรู้มันต่างหาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิจัยในปักษ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน และจะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้สนใจทุก ๆ ท่านในการส่งผลงานในฉบับต่อ ๆ ไป

ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย