อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 เปิดรับบทความวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 รับบทความวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บรรณาธิการบอกกล่าว

...
 

ปีที่ 3 | ฉบับที่ 1
มกราคม ถึง มิถุนายน

ISSN : 2408-2481

  วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ก้าวสู่ปีที่ 3 ของวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการอันเนื่องมาจากเหตุผลความจำเป็นหลาย ๆ ประการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี......Generic placeholder image

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่ 3 | ฉบับที่ 1
มกราคม ถึง มิถุนายน

ISSN : 2408-2481

Generic placeholder image

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่ 2 | ฉบับที่ 2
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม

ISSN : 2408-2481

Generic placeholder image

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่ 2 | ฉบับที่ 1
มกราคม ถึง มิถุนายน

ISSN : 2408-2481

Generic placeholder image

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่ 1 | ฉบับที่ 2
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม

ISSN : 2408-2481

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป